Archive for the ‘Analisis Musik’ Category

LAGU JEUNG RUMPAKA

Ku: Nano S

Namperkeun sarining basa

pang-nano-sRumpaka teh kekecapan dina lagu. Dina tembang sok disebut dangding, atawa guguritan. Dina lagu kapasindenan, sok disebut kata-kata. Dina lagu kawih sok disebut rumpaka. Dina lagu pop Sunda, sakapeung sok campur jeung istilah musik, sok aya nu nyebut lirik. Para sastrawan, sok aya nu nyebut sastra lagu. Pangpangna kana rumpaka karya para sastrawan.

Tina beda-beda sebutan jeung istilah, katingalina ayeuna mah nyoko kana hiji istilah nu dianggap sisniger tengah, nyeta rumpaka bae disebutna teh. Wangunan eta rumpaka rupa-rupa. Aya anu winangun sisindiran, puisi, wawangsalan, pupuh jrrd. Malah dina perkembangan ayeuna, pangpangna dina lalaguan anyar, sok make sajak bebas bae.

Dina lalaguan tembang Sunda, anu umumna sok make rumpaka/dangding tina pupuh, geus lawas jadi bahan ulikan para ahli sastra. Nu diulikna, lain kumaha tumapelna tur adumanisna eta dangding kana komposisi lagu, tapi leuwih nyindekel kana ajen sastrana. Teu aneh mun dangding dina tembang teh loba nu aralus, maklum seeur kenging para bujangga anu tos kawentar. Salah sawiosna guguritan lagu laut kidul kenging Kalipah Apo, anu terus disandingkeun kana lalaguan, anu manjing dina pupuh dangdanggula.

Lalaguan kawih, saperti barudak/lagu rakyat/kaulinan urang lembur, kapasindenan, kawih kacapian, sanajan jumlahna bisa jadi leuwih loba, masih langka kaguar pikeun jadi obyek penelitian para ahli sastra. Memang eta ge kungsi aya, tapi sipatna ngan teu saukur ngumpulkeun wungkul, henteu dibahas atawa dianalisa sacara gemet.

Padahal naon nu disebat rumpaka teh, sacara teu sadar geus loba andilna kana milu manjangkeun daya inget kana unina kekecapan, sabada awor jeung lagu. Saur Rd Mahyar Angga Kusumadinata mah, (ahli karawitan sunda/sastrawan) rumpaka teh tiasa namperkeun sarining basa, salian ti jadi pangaluwentah (bahan ajar pendidikan basa/sastra) kanggo barudak sakola. Baca lebih lanjut

Iklan

Analisis Musik “Orang Basah” Karya Harry Roesli

Oleh Iwan Gunawan

Ada berbagai permasalahan yang penulis hadapi ketika memulai menganalisis karya ini. Pertama, yaitu dokumen karya “orang basah” yang penulis peroleh untuk sementara ini adalah dokumen yang berupa rekaman audio saja. Sedangkan dokumen tertulis seperti notasi, coretan dan lain-lain tidak ditemukan karena kebanyakan karya-karya Harry Roesli dibuat dalam arsip komputer melalui program/software yang namanya SP Gold (untuk system WS sebelum window), persoalannya computer jenis tersebut sudah sangat langka. Untuk itu dalam beberapa pembahasan penulis mencoba membuat notasi yang bersifat analitis (bukan notasi lengkap) yang berdasar pada dokumen audio tersebut. Baca lebih lanjut