NGAGUAR PANGALAMAN NABEUH GAMELAN JEUNG ENSEMBLE KYAI FATAHILLAH

Ku: Iwan Gunawan

ekfEnsemble Kyai Fatahillah nyaeta salah sawios unit kegiatan mahasiswa dina widang kreasi gamelan nu aya di Jurusan Pendidikan Musik FPBS UPI. Sebatan “Kyai Fatahillah” saleresna nyandak dina nami perangkat gamelan pelog salendro nu aya di UPI nyaeta “Kyai Kangjeng Fatahillah” nu akhirna disebat wae “Gamelan Kyai Fatahillah”. Salian ditinggal dina bentuk sareng jumlah waditrana anu benten tinu sanes, perangkat gamelan ieu ngagaduhan sora anu halimpu, teges jeung ngandung karakter ageung wibawa. Kukituna gamelan ieu salah sawios aset nu janten kabanggan UPI.

Akhir taun 2003, sim kuring kenging uleman ti HKW (Haus der Kulturen der Welt) kanggo kagiatan mangrupa festival seni Asia Fasifik di Berlin Jerman taun 2005.  Ngalangkungan Prof. Dieter Mack. salaku kurator dina kagiatan eta, sim kuring kedah mentaskan sababaraha karya gamelan ti ngawitan gamelan tradisional dugi ka gamelan kontemporer. Harita Dieter Mack nunjuk sim kuring kulantaran anjeuna apal pisan kana kreasi-kreasi sim kuring utamana dina karya-karya gamelan. Harita keneh, kuring dipenta datana jeung naon ngaran grupna?. Tangtuna sim kuring bingung, kulantaran ari balad-balad nabeuh mah loba, tapi dugi ka harita teu boga ngarana. Ah, kuring teh improvisasi bae, sakolebat inget kana ngaran gamelan nu aya di UPI. Sebutkeun weh ku kuring teh ngaran grupna ensemble kyai fatahillah.

Sabada ti eta, sim kuring neang balad-balad nu kira-kira pantes jeung bisa di ajak gawe bareng dina nyumponan uleman eta. Awal taun 2004 grup  teh geus rada ka bentuk, anggotana sementara aya 12 urang nyaeta para  mahasiswa sareng alumni musik UPI nu dianggap  macakal dina nabeuh gamelan. Ti harita kuring saparakanca geus mimitian proses. Sanajan maranehna geus biasa nabeuh dina acara hajatan atawa manehna menang nilai A tina mata kuliah gamelan, tangtuna loba kakurangan lamun rek ngukur kana kualitas nabeuh sacara professional. Kukituna kuring coba ngalatih kaparigeulanana jeung ngabimbing mentalitasna sangkan boga hasil anu pantes keur dipentaskeun di tingkat internasional. Sanajan latihan teu dibere konsumsi tapi barudak sumanget pisan. Meureun pedah rek ka luar nagri.

Di tengah-tengah keur proses, aya kabar yen dina acara festival eta diperlukeun komponis lain sangkan karya-karya nu dipentaskeun leuwih variatif. Dieter Mack ngarekomendasikeun komponis ti Indonesia nyaeta Slamet Abdul Sjukur. Sim kuring ngarasa bangga campur reuwas, sabab Slamet Abdul Sjukur teh kalebet tokoh nomer wahid dina widang musik kontemporer Indonesia. Alhamdulillah, gawe bareng sareng anjeuna kuring saparakanca kenging ilmu sareng pangalaman anu berharga.

Awal sasih Oktober 2005 kuring saparakanca miang ka berlin nyumponan uleman ti HKW. Saparantos dugi di Berlin, kuring saparakanca tepang jeung seniman gamelan ti daerah lain diantarana grup “Garasi Seni Benawa” ti Solo pimpinan Prof. Dr. Rahayu Supanggah, Grup “Sekaa Gong Taruna Mekar” ti Tunjuk Tabanan Bali pimpinan I made Arnawa sareng Grup Mahatam Ensemble ti Padang Panjang pimpinan Hanefi Nafi. Tangtuna tepang sareng tokoh-tokoh seniman lain janten kabanggan kuring saparakanca kanggo nimba elmu ti para empu nu tos pangalaman. Upami dibandingkeun jeung kuring anu masih ngora teras masih deet pangalamanana, kitu deui para mahasiswa nu masih diajar keneh, sakapeung rada ciut hate teh. Tapi aranjeuna jalembar hate tur someah masihan wejangan sareng sumanget kanggo nanjeurkeun atanapi ngenalkeun kakayaan budaya urang.

Ensemble kyai fatahillah kaleresan kenging jadwal konser dinten ka hiji. Tangtuna ieu hiji tantangan kanggo sim kuring saparakanca. Hartosna, konser bubuka kedah masihan kesan sae pisan ka penonton, sapertos anekdot iklan “kesan pertama begitu menggoda ……”. Tapi Alhamdulillah, hasil proses gawe bareng salami kirang langkung sataun hasilna sukses!. Saparantos sadaya repertoar dipentaskeun, keprok penonton teu eureun-eureun. Harita kuring bingung, sanajan sakabeh pamaen geus kaluar panggung, tapi eta keprok masih can keneh eureun. Untungna pa suka (Sukaharjana) nyusulan ka tukangeun panggung, anjeuna bere beja lamun keprok teu eurun-eureun teh hartina kudu maen deui. Atuh kuring jadi tambah bingung, naon deui karya nu kudu ditabeuh? Dieter Mack usul pok na the “tabeuh deui weh karya nu mimiti!”.

Saparantos karya eta ditabeuh, kuring saparakanca kaluar panggung, seja ngucapkeun syukur kana kasuksesan konser ieu. Teras turun ka handap bade gentos raksukan, dihandap seueur jalmi, ninggal sim kuring turun teras keprok deui, atuh kuring teh jadi reuwas, malahan sababaraha barudak mah aya nu rek balik deui kaluhur kusabab era cenah.

Carita diluhur mangrupi gambaran kareueus urang deungeun kana kasenian Sunda. Rarasaan, saumur manggung dilembur sorangan can pernah aya penonton nu boga kareueus nu siga kitu. Meureun keur urang Sunda mah geus teu aneh atawa urang Sunda ayeuna mah geus teu boga kareueus deui kana kasenian sorangan.

Ti saprak harita sim kuring meunang kapercayaan manggung di luar nagri, hampir tiap taun sim kuring kenging uleman tina acara-acara nu aya hubunganana jeung gamelan. Taun 2006, ensemble kyai fatahillah kenging kapercayaan kanggo maenkeun musik “Gending” karya Ton de Leeuw. Karya ieu mangrupa karya ti komponis belanda anu bisa disebatkeun seniman luar negri anu ngamimitian nyieun karya make waditra gamelan. Taun 2007, sim kuring diulem kanggo presentasi dina acara konferensi IGFA (International Gamelan Festival Amsterdam), Taun 2008 sasih september di ulem dina acara “Cracking Bamboo” Festival Musik Perkusi di Hanoi Vietnam, Sim Kuring saparakanca (jeung tilu urang mahasiswa) mentaskeun karya mangrupi komposisi waditra kendang sareng kolaborasi sareng musisi-musisi sa Asia-Eropa. Diteraskeun dina sasih november 2008, ensemble kyai fatahilah diulem ngawakilan grup ti daerah Sunda pentas dina acara SIEM (Solo International Ethnic Music). Tahun 2009, sasih september sim kuring tos kenging uleman kanggo masihan workshop gamelan di Amsterdam dina acara “Guademus Week”. Taun 2010 tos aya rencana, ensemble kyai fatahillah bade pentas dina acara IGFA 2010 kolaborasi sareng tokoh seniman Sunda Nano S sareng Gugum Gumbira.

Salian ti acara-acara anu dipedar dilembur deungeun, tangtu bae aktifitas ensemble kyai fatahillah di lembur sorangan lumayan loba. Malahan kolaborasi jeung sababaraha artis indonesia ge kantos ngalaman, diantarana kolaborasi sareng Kang Ibing dina album kompilasi viking persib, harita sim kuring saparakanca ngolah atanapi ngaransemen lagu “Hariring Persib” anu kantos diciptakeun ku anjeuna. Film “Garasi” anu diproduksi ku Miles Production, najan masih janten figuran saheunteuna barudak ensemble kyai fatahillah kantos ngalaman syuting film. Kolaborasi sareng grup band Cokelat dina lagu “Hardest Part” anu diliris dina album nu pang anyarna. Konser musik jazz dina acara “Unity Diversity” sareng acara “Sound Of Earth” anu dihadiran ku bintang tamu salah sawiosnya nyaeta Gilang Ramadhan (Drumer nu tos kawentar) sareng Idang Rasyidi (salah sawios tokoh musik jazz di Indonesia). Dina acara eta ensemble kyai fatahillah mawakeun karya-karya musik jazz tapi nganggo gamelan nu akhirna katelah “Gamelan Jazz”.

Ngaguar pangalaman-pangalaman ka tukang sareng anu bade dipedar sapertos nu diluhur, ngabuktoskeun khususna dina widang gamelan, sim kuring saparakanca nu kalebet dina unit kegiatan mahasiswa ensemble kyai fatahillah salaku sumber daya UPI, tos kenging kaparcantenan ti beberapa pihak anu tangtosna bakal ningkatkeun citra atanapi kredibilitas UPI salaku lembaga perguruan tinggi. Kukituna, ayana dukungan fasilitas sareng moril ti para pejabat, ngawitan tingkat jurusan dugi ka tingkat universitas khususna kana kamekaran ensemble kyai fatahillah, sim kuring saparakanca ngahaturkeun nuhun nu saageung-ageungna. Dugi ka danget ayeuna motivasi mahasiswa atanapi alumni UPI anu babarengan mekarken seni gamelan di ensemble kyai fatahillah tetep eksis, nu asalna anggotana ngan saukur 13 urang, ayeuna dugi ka 40 urang langkung. Ngalangkungan kapercantenan pihak-pihak luar ka ensemble kyai fatahillah dina widang kamekaran gamelan, mudah-mudahan renstra UPI janten universitas pelopor sareng unggul (A Leading and Outstanding University) tiasa ka cumponan. Amin.

Iklan

4 responses to this post.

 1. Alhmdllh… medar carita Fatahillah asa ngahudang rasa dina mangsa katukang. Harita emut keneh, basa urang keur di Berlin (bulan puasa 2005), poe kahiji puasa teh aya di Berlin, teu kudu ditanya deui, pasti euweuh nu puasa saurang-urang acan, lain gara-gara pedah di lembur batur, tapi lebar w ku dahareun anu sakitu euyeubna. Hawana nu tiis matak nitis kana ati, caina nu mencrang mawa herang kana tarang, susuna anu bodas matak bedas tur waas. Hiji deui, Leonie jeung Juliane anu matak mipit kana ati natrat kana manah.
  Asa teu kaharti, gening diditumah gambaran asli jalma teh bisa kabuka. Anu tadina ngahiji g jadi pipisahan wae, anu tadina sosialis g jadi individualistis. Tapi keun w da etamah ngarana g tabiat jelema, bisa kitu-bisa kieu kuma waktu jeung kaayaan sabudeureunana.
  Nu moal poho, lain ngan ukur sagunduk pangalaman pikeun medar rupa-rupa kamonesan jeung habituasi bangsa batur, tapi oge sabeungkeut mangsa babarengan dina wangunan proses ngajadikeun grup Fatahillah anu asak mental jeung profesionalna, tur gede kawanina.
  Aya mangsa waktu kaselang kuduka, aya wanci diri kaseling ku seuri. Biasa, ngarana g ngahijikeun rasa, pategtogan jeung parasea pasti aya. Nya kitu deui Kuring, pan sarua jelema, jadi aya wae patali ati parasea rasa mah.
  Ayeuna, kira-kira geus lima taun kaliwat, hasil diajar babarengan teh asa nerap dina dada matri dina ati. Diakumulasikeun jeung mangrupa-rupa kamonesan anu aya di dunya luar, tangtu bakal jadi barang anu matak mangfaat dunya-aherat.
  Jadi, pidu’a Kuring keur Fatahillah, sing nanjeur mawa wibawa Ki Sunda, dangiangna sing leuwih kawentar sajagat raya…

  Balas

 2. Posted by rach on November 18, 2009 at 04:05

  ngiring bingah Kyai Fatahillah nanjeur nyampe ka ngalanglang buana sagala…mung hanjakal sim kuring mung tiasa ningal sareng ngadoakeu ti katebihan…sono namah tinangtu…emut mangsa baheula ngawitan ngarintis ku banggana janten bagian tina sajarah Kyai Fatahillah…sajarah baroedak ubrug-ubrug nu matak nineung….
  salam baktos ka sadayana…
  wilujeng makalangan ngibarkeun ajen seni urang…. tradisi urang….
  mangka nanjung

  Balas

 3. Ass…..ngaraos reueus ngadangu gamelan kyai Fatahilllah sabab sim kuring ge kantos ngamumule eta gamelan nu kalintang endahna..mung hanyakal sim kuring tos teu tiasa nabeuh deui eta gamelan ku jalaran tos tugas tebih…mudah – mudahan bae eta gamelan teh dimumule, diropea..kusadayana civitas akademika UPI Bandung ti ngawitan mahasiswa dugi ka pejabat UPI na…..sakitu sukses kangge gamelan kyai Fatahillah………

  Balas

 4. Hello my friend! I wish to say that this article is amazing, great written and come with approximately all vital infos.
  I would like to see extra posts like this .

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: